Freewing 9g数字舵机(塑料)
Freewing 9g数字舵机(塑料)

规格参数

产品代码 MD31091 (旋转方向:正向)
产品代码 MD31091R (旋转方向:反向)
类型 数字信号 , 9g
材料 尼龙塑料
工作电压 4.8V ~ 6.0V
转速 (4.8V) 0.12 sec / 60 deg
转速 (6.0V) 0.1 sec / 60 deg
扭力 (4.8V) 2.4 kgf.cm
扭力 (6.0V) 2.8 kgf.cm
最小空载电流 47mA
空载电流 124mA  (No Load)
外形尺寸 (L×W×H) 24 × 12.4 × 29.6mm
重量 11g (0.38oz)
可供电源线长度 100mm~500mm

9G塑

Packing List

1. 舵机 ×1
2. 舵机摇臂 (type A) ×1
3. 舵机摇臂 (type B), ¢1.2mm ×1
4. 舵机摇臂 (type C), ¢1.5mm ×1
5. 螺丝(PWA2.3 ×8mm) ×2
6. 螺丝(PA2.0 ×5mm) ×2
9g配件-塑料-500

 

 

了解更多

有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们

服务热线
服务热线

热线电话:0769-82 669 669

服务时间
服务时间

工作日:8:30 - 18:00